Książka i Wiedza

Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”
Status prawny

spółdzielnia

Adres

ul. Smolna 13
00-375 Warszawa

Data założenia

20 listopada 1948[1]

Dyrektor

Włodzimierz Gałąska

Redaktor naczelny

Włodzimierz Gałąska

Strona internetowa wydawnictwa

Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” – polskie wydawnictwo założone w 1948 w Warszawie, utworzone w wyniku połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka” (utworzonej przez działaczy PPR) i wydawnictwa „Wiedza” (związanego z PPS); w 1973 wydawnictwo weszło w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”, której częścią pozostawało do likwidacji konglomeratu w 1990.

Oficyna w czasach PRL była głównym wydawcą literatury marksistowskiej, zarówno autorów współczesnych (ówcześni teoretycy i praktycy marksiści-leniniści-staliniści, np. Józef Stalin, w tym w olbrzymim nakładzie Krótka historia WKP(b)), jak i klasyków marksizmu (Karol Marks, Fryderyk Engels, Włodzimierz Lenin; serie: Biblioteka Studiów nad Marksizmem oraz Biblioteka Myśli Socjalistycznej).

Po 1989 roku „Książka i Wiedza” publikuje literaturę piękną, współczesną i klasyczną, książki popularnonaukowe i naukowe oraz utwory dla dzieci i młodzieży. Ważną częścią dorobku są przekłady ze współczesnej literatury światowej: angielskiej, amerykańskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i francuskiej. Wiele z nich ukazało się w popularnej serii Koliber.

Wydawnictwo specjalizuje się także w popularyzacji wiedzy o historii Polski i świata, socjologii, filozofii, religioznawstwa, ekonomii, psychologii.

Wydawnictwo opublikowało dotychczas ponad 13 500 tytułów.

Wybrane publikacje

1949
 • Fryderyk Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa
 • Fryderyk Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki seria: Biblioteka klasyków marksizmu-leninizmu (68 ss.)
 • W.I. Lenin, Marks, Engels, marksizm
 • Jerzy Plechanow, Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów (276 ss.)

1950:

 • Henryk Cunow, Pochodzenie religii i wiary w Boga (170 ss.)
 • Karol Kautsky, Pochodzenie chrześcijaństwa, seria: Biblioteka socjalizmu naukowego (412 ss.)
 • Karol Kautsky, Tomasz More i jego utopia, seria: Biblioteka socjalizmu naukowego
 • Roman Kornecki, Wielkie spotkanie ludów. O II Światowym Kongresie Obrońców Pokoju

1951:

 • Włodzimierz Iljicz Lenin, Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu (223 ss.)
 • A. Leontjew, O „Kapitale” Karola Marksa, seria: Biblioteka ekonomiczna 17 (126 ss.)

1952:

1953:

 • H. Eidelmann, Społeczeństwo pierwotne (414 ss.)
 • G. Guriew, Nauka i religia. O budowie wszechświata i przewidywaniu przyszłości (83 ss.)
 • Z dziejów filozofii rosyjskiej : zbiór artykułów / [tł. Zygmunt Bogucki et al.] (955 ss.)

1954:

 • A. Emme, Nauka i religia. O powstaniu życia na ziemi (157 ss.)

1955:

 • Henryk Katz, Droga do manifestu komunistycznego (226 ss.)
 • S.F. Kieczekian, Nauka Arystotelesa o państwie i prawie (255 ss.)
 • Krótki słownik filozoficzny, red. M. Rozental, P. Judin (756 ss.)
 • Materializm historyczny, red. F.W. Konstantinow (648 ss.)
 • O budownictwie socjalizmu w Polsce. Podstawowe wiadomości o ekonomice socjalizmu okresu przejściowego (235 ss.)

1956:

 • Giordano Bruno, Pisma filozoficzne (302 ss.)
 • Nikita Chruszczow, Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego KPZR na XX Zjeździe Partii. Rezolucja XX Zjazdu KPZR (190 ss.)
 • Fryderyk Engels, Anty-Duhring (454 ss.)
 • Mao Tse-Tung, Dzieła wybrane tom 1
 • A. Tondi, Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia (358 ss.)

1957:

1958:

1959:

1960:

1961:

 • Religia i laicyzacja: materiały do studiowania zagadnień światopoglądowych i naukowego ateizmu pod redakcją Haliny Wiśniewskiej (304 ss.)
  Spis rzeczy:
  1. Zygmunt Poniatowski – Istota i struktura religii
  2. Arkadiusz Sikorski – Źródła i funkcje społeczne religii
  3. Mirosław Nowaczyk – Pochodzenie religii. Religia ludów pierwotnych
  4. Henryk Chyliński – Pochodzenie chrześcijaństwa
  5. Andrzej Nowicki – Rola Kościoła w Polsce w okresie tysiąclecia
  6. Tadeusz M. Jaroszewski – Społeczno- polityczna doktryna Kościoła katolickiego (Aneks. Wyjątki z encyklik papieskich i dokumentów kościelnych poświęconych problemom ustrojowym)
  7. Andrzej Nowicki – Z dziejów ateizmu
  8. Jan Guranowski – Istota i metody laicyzacji życia społecznego
  9. Jan Guranowski – Stosunek partii i państwa do Kościoła, religii, ludzi wierzących
  10. Henryk Jankowski – Etyka religijna a etyka świecka.
 • Siergiej Leonidowicz Rubinsztejn, Byt i świadomość (450 ss.)
 • A. Tondi, Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia
 • Joachim Wach, Socjologia religii seria: Religioznawstwo (522 ss.)

1962:

1963:

 • John Dewey, Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, tłum. Zofia Bastgen (411 ss.)
 • Wiesław Mysłek, Kościół współczesny (275 ss.)
 • Andrzej Nowicki, Filozofowie o religii. Przekłady tom 2 (259 ss.)
 • Zygmunt Poniatowski, Religia a nauka (257 ss.)
 • Z. Rowieński, A. Ujemow, J. Ujemowa, Filozoficzny zarys cybernetyki (154 ss.)

1964:

1965:

1966:

 • Mircea Eliade, Traktat o historii religii, seria: Religioznawstwo
 • Erich Fromm, Szkice z psychologii religii, seria: Religioznawstwo (292 ss.)
 • Stanisław Królik, Hierarchia kościelna wobec wybuchu powstania 1863 (212 ss.)
 • Karol Marks, Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody (283 ss.)
 • Wiesław Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939 (670 ss.)
 • T.I. Ojzerman, Powstanie filozofii marksistowskiej (621 ss.)

1967:

 • Raffaele Pettazzoni, Wszechwiedza bogów, seria: Religioznawstwo (601 ss.)
 • Tadeusz Płużański, Marksizm a fenomen Teilharda (310 ss.)
 • Bogdan Suchodolski, Podstawy wychowania socjalistycznego, seria: Biblioteka Samokształcenia ZNP (282 ss.)

1968:

 • Maurice Dobb, Spór o socjalizm, seria: Problemy, polemiki, dyskusje (119 ss.)
 • J. A. Lewada, Społeczna natura religii, seria z "R" (354 ss.)
 • A.G. Spirkin, Zarys filozofii marksistowskiej (642 ss.)
 • Michel Verret, Marksiści a religia, seria z "R" (348 ss.)

1969:

 • Aleksandr Jakowlew, Ideologia „imperium” amerykańskiego (486 ss.)
 • Janusz Kuczyński, Żyć i filozofować (543 ss.)
 • Marian Podkowiński, Europa Straussa (132 ss.)
 • Łucja Banachowska, Strukturalizm a marksizm (186 ss.)
 • S.A. Tokariew, Pierwotne formy religii i ich rozwój, seria: Religioznawstwo (405 ss.)

1970:

 • C.G.Jung, Psychologia a religia seria: Religioznawstwo (448 ss.)
 • Max Planck, Jedność fizycznego obrazu świata: wybór pism filozoficznych (273 ss.)
 • Problemy religii i laicyzacji (278 ss.)

1971:

 • Fryderyk Engels, Karol Marks, Dzieła tom 22 (906 ss.)
 • Jerzy Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze (365 ss.)
 • Zygmunt Poniatowski, Wprowadzenie w ewangelie (301 ss.)
 • Problemy religii i laicyzacji (363 ss.)
 • Antoni Reiss, PPS 1944–1946. Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego (405 ss.)
 • Barbara Szarewska, Stare i nowe religie w tropikalnej i południowej Afryce (533 ss.)

1972:

 • Łucja Banachowska, Spory filozoficzne w literaturze radzieckiej lat dwudziestych (494 ss.)
 • Jan Dziewulski, Wokół poglądów ekonomicznych Róży Luksemburg
 • Henryk Jankowski, Giełda wartości (327 ss.)
 • Socjotechnika. Style działania, red. Adam Podgórecki (495 ss.)
 • Jan Such, O uniwersalności praw nauki (398 ss.)

1973:

 • Igor T. Jakuszewski, Leninizm a sowietologia
 • Frank Edward Manuel, U źródeł nowoczesnego religioznawstwa, seria: Religioznawstwo (324 ss.)
 • Podstawy nauki marksizmu-leninizmu. Wypisy' (495 ss.)

1975:

 • Zdzisław Cackowski, Jedność i wielość. Działanie i poznawanie. Wykłady z materializmu dialektycznego (238 ss.)
 • Jerzy Ładyka, O filozofii marksistowskiej (330 ss.)
 • Helmer Ringgren, Ake V. Strom, Religie w przeszłości i dobie współczesnej, tłumaczenie: Bogdan Kupis (616 ss.)
 • Jan Szmyd, Jan Hempel. Idee i wartości (571 ss.)

1976:

1977:

 • Zdzisław Cackowski, Główne zagadnienia i kierunki filozofii (477 ss.)
 • Barbara Skarga, Polska myśl filozoficzna i społeczna (575 ss.)
 • A. Spirkin, Pochodzenie świadomości (512 ss.)
 • D. M. Ugrinowicz, Wstęp do religioznawstwa teoretycznego (254 ss.)

1979:

 • Wincenty Kawalec, Systemy władz lokalnych w wybranych krajach europejskich (604 ss.)
 • Jan Szmyd, Osobowość a religia. Z psychologii religii w Polsce seria z "R" (397 ss.)

1980:

 • Ludwik Królikowski, Wizje społecznego świata (185 ss.)
 • Stanisław Michalski, Filozoficzne i pedagogiczne poglądy Stefana Rudniańskiego
 • Aleksander Ochocki, Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa (781 ss.)
 • Jacek Syski, Świątynia zagłady
 • Jan Zakrzewski, Jak zostać prezydentem?

1981:

1983:

1984:

1985:

 • W kręgu religii krajów pozaeuropejskich, red. Anna Mrozek-Dumanowska (312 ss.)
 • Witold Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu (455 ss.)

1986:

 • Henryk Borowski, Kantowska filozofia religii (308 ss.)

1988:

 • Wojciech Jaruzelski, Przemówienia 1987 (501 ss.)
 • Kai Nielsen, Wprowadzenie do filozofii (524 ss.)
 • Jolanta Polakowska-Kujawa, Współczesne spory o marksizm (295 ss.)
 • Lucien Seve, Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej (653 ss.)

1989:

 • Zdzisław Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii (566 ss.)
 • Wojciech Jaruzelski, Przemówienia 1988 (369 ss.)
 • Andrzej Mackiewicz, Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski (365 ss.)
 • Mirosław Nowaczyk, Zbigniew Stachowski, Konkordat z Włochami (208 ss.)

1991:

 • Stanisław Głąbiński, Ci wspaniali z rodu Kennedych (334 ss.)

1995:

 • Filozofia. Podstawowe pytania, red. Ekkehard Martens, Herbert Schnaedelbach (768 ss.)
 • Karl Raimund Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności (273 ss.)
 • Max Weber, Szkice z socjologii religii (302 ss.)

1997:

1999:

2003:

 • John N. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach (198 ss.)

Przypisy

 1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, Spółdzielni Wydawniczej „Książka” i Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” (M.P. z 1948 r. nr 79, poz. 696).
Kontrola autorytatywna (wydawca):
Encyklopedia internetowa:
 • PWN: 3928401